Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen „VOP“ nebo „Obchodní podmínky“)

 

vydané obchodními společnostmi:

 

SIAM THAI MASSAGE s.r.o., IČO 07768214, se sídlem Sokolovská 432, Chrudim III, 537 01

Chrudim, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,

vložka 43098

a

Surathany s.r.o., IČO 09033360, se sídlem Vrchlického 479/51, Košíře, 150 00 Praha 5, zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 329512

 

pro prodej zboží služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

 

www.siam- masaze.cz,

(dále jen „Poskytovatel“), na straně jedné,

 

a jinou fyzickou osobou, která je zákazníkem e-shopu (dále jen „Objednatel“), na straně druhé,

 

(dále společně „Smluvní strany“).

 

1. POJMY A DEFINICE

Pokud není těmito VOP dále uvedeno či z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, jsou pojmy psané s

velkým písmenem používané v jednotném i množném čísle v následujících významech:

Certifikát dárkový poukaz, poukaz, permanentka neboli dokument, opravňující jeho

držitele čerpat Služby z nabídky Poskytovatele, přímo určené a/nebo v uvedené

hodnotě;

 

E-mail textová, hlasová, zvuková nebo obrazová zpráva poslaná prostřednictvím

veřejné sítě elektronických komunikací, která může být uložena v síti nebo v

koncovém zařízení, dokud není vyzvednuta příjemcem;

 

E-shop internetová aplikace dostupná v síti internet, vyvinutá za účelem zobrazení,

výběru a objednání Služeb většinou prostřednictvím Certifikátu, dostupná na

www.siam-masaze.cz;

 

GDPR Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;

Košík funkcionalita E-shopu, která je automaticky generována Uživatelem tím, že

 

přidává nebo odebírá Služby;

 

Občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů;

Objednatel osoba, která si objednala Služby, Certifikát u Poskytovatele prostřednictvím

E-shopu nebo osobně na provozovně, pro účely těchto VOP je to i osoba, která

je příjemcem Služeb a/nebo kupující Zboží;

 

Objednávka dokončená transakce Objednatelem s úmyslem uzavřít Smlouvu o poskytování

služeb a/nebo Kupní smlouvu ke Zboží, stisknutím příslušného tlačítka;

Osobní údaje jakékoli informace o Uživateli na základě, kterých lze Uživatele přímo či

 

nepřímo identifikovat;

 

2 / 10

 

Rezervace závazné zvolení termínu a místa, kde má být ze strany Poskytovatele poskytnuta

 

Služba;

 

Služby masážní a relaxační služby poskytované Poskytovatelem, dostupné dle aktuální

 

nabídky Poskytovatele, v rozsahu a místě zvoleném Objednatelem;

 

Spotřebitel je každý Objednatel, který je fyzická osoba a požívá ochrany spotřebitele dle

 

platného práva;

 

Stránky se rozumí webová aplikace provozovatele E-shopu, kterou lze prohlížet

 

webovým prohlížečem, dostupné na adrese www.siam-masaze.cz;

 

Smlouva pro účely těchto VOP se rozumí Smlouva o poskytování služeb a/nebo Kupní

 

smlouva;

 

Webové rozhraní je soubor opatření, která v některých směrech omezují funkčnost a možnosti

 

Uživatele v rámci webové aplikace E-shopu;

 

Webové stránky stránky dostupné v síti internet pod registrovanou doménou

 

www.siam-masaze.cz ;

 

Zboží věc nabízenou k prodeji v prostředí E-shopu případně v prostředí jednotlivých

 

provozoven dle aktuální nabídky;

 

2. PŘEDMĚT VOP

2.1. Předmětem těchto VOP je úprava práv a povinností při vzniku Smlouvy o poskytování služeb,

kdy na jedné straně je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli masážní a relaxační

služby („Služby“) a na druhé straně závazek Objednatele za tyto Služby uhradit sjednanou

Cenu.

2.2. Předmětem těchto VOP je úprava práv a povinností při vzniku Kupní smlouvy ke Zboží, kdy

na jedné straně je závazek Poskytovatele (v pozici prodávajícího) prodat Objednateli (v pozici

kupujícího) Zboží a straně druhé závazek Objednatele za Zboží uhradit sjednanou Cenu.

2.3. Předmětem VOP je rovněž úprava práv a povinností Smluvních stran při využívání webové

stránky umístěné na webové adrese www.siam-masaze.cz, případně rezervačního systému a

E-shopu dostupných na www.siam-masaze.cz a www.masaze-lotus.cz a další s tím související

právní vztahy mezi Smluvními stranami.

2.4. Pokud je Objednatelem osoba, která je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání

Služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání,

pak je povinna o tom Poskytovatele informovat. Pro tyto osoby neplatí ty ustanovení VOP,

které se týkají výhradně Spotřebitele.

2.5. Poskytovatel je osobou, která provozuje E-shop a Webové stránky, přičemž Služby jsou

poskytovány v místě jednotlivých provozoven, pokud není dohodnuto jinak. Jednotlivé

provozovny jsou provozovány následujícími subjekty, se kterými Poskytovatel jedná za

účelem poskytovaní Služeb, případně při prodeji Zboží ve shodě.

2.5.1. SIAM – THAI MASSAGE Trutnov, se sídlem nábřeží Václava Havla 208, Trutnov, PSČ

541 01;

2.5.2. SIAM – THAI MASSAGE Hradec Králové, se sídlem tř. Karla IV 222, Hradec Králové,

PSČ 500 02;

 

3 / 10

 

3. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A KUPNÍ SMLOUVA

3.1. Předmětem Smlouvy o poskytování služeb je poskytování Služeb Objednateli.

3.2. Objednatel objednává Služby, které si zvolil (v množství, kvalitě a místě, které zvolil),

způsobem (on-line, na provozovně), který si zvolil. Objednávka je návrhem Smlouvy o

poskytování služeb a je závazná. Objednávka může být Poskytovatelem přijata pouze v

případě vyplnění všech požadovaných údajů. Způsob objednání Služeb je možný on-line (v

uživatelském prostředí), osobně na provozovně, telefonicky nebo e-mailem.

3.3. Smlouva o poskytování služeb ve znění těchto VOP je uzavřena učiněním Objednávky, nebo

na provozovně okamžikem úhrady Služby, podle toho, která ze skutečností nastane jako první.

3.4. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu Služeb, která je uvedena u jednotlivých typů Služeb,

včetně případných nákladů na tisk a dopravu Certifikátu.

3.5. Poskytovatel je oprávněn volby Objednatele stran Služeb nebo platební metody omezit i bez

udání důvodu, nabídka služeb je pouze orientační a Poskytovatel to může měnit.

3.6. Způsob platby volí Objednatel výhradně z nabízených možností v E-shopu. Objednatel je

povinen uhradit náklady na provedení jím zvolené platby, ve výši, která je uvedená u tohoto

způsobu platby.

3.7. Objednatel je povinen platbu provést řádně s uvedením všech požadovaných náležitostí a včas.

3.8. Objednatel je povinen uhradit náklady na poštovné a balné, ve výši uvedené u Objednávky.

3.10.Způsob zabalení Certifikátu určuje výhradně Poskytovatel; §2097 Občanského zákoníku se

tímto neaplikuje.

3.11.Pro objednání Služby vyplní Objednatel Objednávku v E-shopu.

3.12.Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.12.1.Objednávce (objednávaný typ Služby „vloží“ Objednatel do elektronického nákupního

košíku webového rozhraní E-shopu),

3.12.2.ceně Služeb a způsobu její úhrady,

3.12.3.údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Certifikátu, pokud je zvolen,

3.12.4. a informace o nákladech spojených s dodáním Certifikátu.

3.13.Objednávku odešle Objednatel kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“ nebo jiné

obdobné tlačítko, kterým se Objednávka s přihlédnutím ke všem okolnostem končí a odesílá

se Poskytovateli.

3.14.Veškerá prezentace Služeb umístěná ve webovém rozhraní E-shopu je informativního

charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně těchto Služeb. § 1732 odst. 2

Občanského zákoníku se nepoužije.

3.15.Poskytovatel má právo požadovat od Objednatele uzavření smlouvy písemně či telefonicky,

či doplnění informací od Objednatele, a to i poté, co byla Objednávka Poskytovatelem

potvrzena.

3.16.Poskytovatel má právo poskytovat slevy na Služby. Pokud Poskytovatel nestanoví jinak, slevy

se nedají kombinovat.

 

4 / 10

 

3.17.Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy o

poskytnutí služeb. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na

dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy o poskytnutí služeb (např. náklady na internetové

připojení či telefonní hovory) si hradí sám.

3.18.Ustanovení o Smlouvě o poskytování služeb se vhodně a přiměřeně použijí také na Kupní

smlouvu ke Zboží.

4. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Ceny Služeb a Zboží jsou stanoveny aktuálním Ceníkem, který je dostupný na doméně

Poskytovatele nebo v tištěné podobě v prostorách jednotlivých provozoven. Poskytovatel je

plátcem DPH a z tohoto důvodu jsou veškeré ceny služeb vždy uváděny včetně DPH, ve

smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4.2. Cenu Služeb a případné náklady spojené vyhotovením Certifikátu a s jeho dodáním dle

Smlouvy může Objednatel uhradit Poskytovateli těmi způsoby, které jsou aktuálně dostupné

v nabídce E-shopu případně jsou umožněny při osobní návštěvě provozovny. Dostupnost

platebních metod může Poskytovatel jednostranně měnit. To nevylučuje možnost dohody mezi

Objednatelem s Poskytovatelem na jiném způsobu úhrady. Běžně jsou k dispozici následující

způsoby úhrady:

4.2.1. v hotovosti v jakékoli provozovně Poskytovatele;

4.2.2.bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele;

4.3. Cenu Služeb lze též uhradit na jakékoli provozovně prostřednictví šeků a poukázek od

společnosti SODEXO, benefit, benefit plus, Slevomat, Edenred.

4.4. Společně s Cenou služeb je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli také náklady spojené s

balením a dodáním Certifikátu ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se

dále Cenou Služeb i náklady spojené s dodáním Certifikátu.

4.5. Poskytovatel nepožaduje od Objednatele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčena

povinnost Objednatele uhradit Cenu Služeb předem.

4.6. V případě bezhotovostní platby je Cena splatná do 3 dnů od uzavření Smlouvy o poskytnutí

služeb (odeslání Objednávky).

4.7. V případě bezhotovostní platby je Objednatel povinen uhrazovat Cenu Služeb společně s

uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek

Objednatele uhradit Cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Poskytovatele

4.8. Poskytovatel je oprávněn požadovat uhrazení celé Ceny ještě před odesláním Certifikátu

případně poskytnutím Služby. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.9. Případné slevy z Ceny Služeb nelze vzájemně kombinovat.

4.10. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními

předpisy, vystaví Poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy o

poskytování Služeb daňový doklad – fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty.

Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel po uhrazení ceny.

 

5 / 10

 

5. CERTIFIKÁTY

5.1. Objednatel může žádat využití služby Poskytovatele prostřednictvím Certifikátu. Poskytovatel

vystaví Certifikát pouze v případě, že Objednatel uvede následující údaje:

5.1.1.Kontaktní údaje Objednatele (jméno a příjmení, bydliště, telefon a email, doručovací

adresa);

5.1.2.Službu nebo Služby, které bude Certifikát obsahovat – Objednatel je oprávněn zvolit

Služby z nabídky uvedené na webu https://www.masaze-lotus.cz/darkove-poukazy-siam/;

5.1.3.Hodnotu Dárkového certifikátu – Objednatel je oprávněn zvolit jakoukoliv hodnotu v dle

platného ceníku na webu https://www.masaze-lotus.cz/darkove-poukazy-siam. Hodnota

Dárkového Certifikátu představuje cenu, za kterou je možné jej u Poskytovatele koupit a

zároveň představuje hodnotu, za kterou je možné čerpat u Poskytovatele Služby v jejich

ceníkových cenách dle ceníku na webu https://www.siam-masaze.cz/cenik.htm.

5.4. Spolu s Certifikátem budou Objednateli dodány dodatečné informace obsahující informace o

objednané Službě a kontaktní údaje pro rezervaci termínu čerpání Služeb.

5.5. Certifikát je jednorázový a po využití všech uvedených Služeb případně vyčerpání hodnoty

Dárkového certifikátu se stává neplatným.

5.6. Certifikát je volně přenosný na jinou osobu, přičemž převádějící je povinen tuto osobu řádně

informovat o všech právech a povinnostech plynoucích ze Smlouvy o poskytování služeb,

která byla uzavřena s Poskytovatelem.

5.7. Objednatel má právo vybrat si z nabídky Poskytovatele jinou Službu, jejíž hodnota odpovídá

nebo je nižší než původní cena zakoupené Služby uvedená na Certifikátu. Objednatel nemá

nárok na vrácení případného rozdílu v cenách obou Služeb.

5.8. Objednatel nebo Příjemce má právo vybrat si z nabídky Poskytovatele jinou dražší Službu než

je původní cena zakoupené Služby na Certifikátu a doplatit rozdíl v cenách Služeb na místě

čerpání Služby.

5.9. V případě, že Objednatel chce zaplatit cenu Služby nebo její část prostřednictvím Certifikátu,

je Objednatel povinen v rezervaci termínu služby vždy uvést kód Certifikátu, který je na něm

uveden.

5.10. Jakýkoli Certifikát není v žádném případě směnitelný za peníze, lze jej využít toliko k čerpání

Služeb u Poskytovatele.

5.11. V případě využití Služby Poskytovatel sníží hodnotu Certifikátu o cenu objednané Služby.

Zbývající hodnota Certifikátu může být Objednatelem využita při další objednávce Služeb u

Poskytovatele, a to až do doby uplynutí doby platnosti Certifikátu.

5.12. V případě ztráty, odcizení či zničení jakéhokoli platného Certifikátu je Objednatel povinen

bez zbytečného odkladu toto písemně ohlásit Poskytovateli. Poskytovatel neodpovídá za užití

Certifikátu neoprávněnou osobou, pokud mu jeho ztráta či odcizení nebyla písemně ohlášena

dle předcházející věty. Objednatel (příp. Příjemce Dárkového certifikátu) má právo na vydání

opisu platného Certifikátu, jehož ztráta, odcizení či zničení bylo Poskytovateli řádně a včas

písemně ohlášeno. Vydání opisu Certifikátu je zpoplatněno částkou 200,- Kč.

5.13. Doba platnosti Certifikátů je vždy uvedena na Certifikátech, není-li uvedena je platnost 6

měsíců od data jeho vystavení, které není delší než 7 dní od jeho objednání Objednatelem.

Poskytovatel může prodloužit dobu platnosti Certifikátu na základě písemné žádosti

Objednatele doručené Poskytovateli před dnem ukončení doby platnosti Certifikátu.

Prodloužení doby platnosti Certifikátu o 6 měsíců je však v každém případě zpoplatněno

částkou 200,- Kč.

 

6 / 10

 

5.14. Držitel Certifikátu je povinen rezervovat si termín k využití Služeb s dostatečným předstihem

s ohledem na platnost Certifikátu. Poskytovatel nenese vinu na případné nemožnosti Certifikát

využít z důvodu plné kapacity provozoven Poskytovatele.

5.15.Certifikát není směnitelný za Zboží, pokud Poskytovatel neurčí jinak.

6. PŘEVZETÍ CERTIFIKÁTU

6.1. Provozovatel doručuje Certifikáty ve lhůtě uvedené v potvrzení Objednávky zpravidla

prostřednictvím E-mailu. Tento způsob převzetí vylučuje možnost prohlídky zásilky před

zaplacením.

6.2. Objednatel má právo zvolit v rámci zadání Objednávky způsob doručení z možností v E-shopu.

6.3. Vykonáním volby Objednatel souhlasí s podmínkami doručení včetně ceny a obchodních

podmínek přepravce.

6.4. Poskytovatel může od Objednatele požadovat uzavření zvláštní dohody o doručení i po

potvrzení Objednávky. Nedojde-li k dohodě, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy o

poskytování Služeb odstoupit.

6.5. V případě, že je z důvodů na straně Objednatele nutno doručovat opakovaně nebo jiným

způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Objednatel povinen též uhradit dodatečné

náklady spojené s opakovaným doručováním, resp. náklady spojené s jiným způsobem

doručení.

7. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K PRODEJI ZBOŽÍ

7.1. Prodej Zboží probíhá na jednotlivých provozovnách. V případě, že je Zboží dostupné v nabídce

E-shopu, je tato nabídka pouze orientační.

7.2. Záruční doby Zboží platí pouze pro Spotřebitele a jsou určeny u každého Zboží zvlášť.

7.3. Zboží je vlastnictvím Poskytovatele až do jeho úplného zaplacení.

7.4. Daňový doklad ke Zboží je vystaven na provozovně nebo zaslán elektronicky.

8. KREDITY – Permanentky

8.1. Kreditový účet lze zřídit osobně na jakékoli provozovně.

8.2. Kreditový účet je volně přenosný, prostřednictvím kreditu může uhradit cenu Služeb i jiná

osoba než ta, která jej zřídila.

8.3. Slevy a akce se nesčítají, pokud Poskytovatel neuvede jinak. Kredity nelze uplatnit na akce a

zlevněné Služby. Cena kreditů se řídí platným Ceníkem poskytovaných Služeb.

9. PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

10.1.Poskytovatel je povinen po zaplacení objednané Služby, tyto Služby poskytnout v dohodnutém

rozsahu, kvalitě, v lokalitě a v termínu uvedeném v Objednávce.

10.2.Objednané Služby budou poskytnuty osobě uvedené při objednávce Služby. Osoba, které má

být Služba poskytnuta, je povinna dostavit se ve sjednaném termínu na místo poskytnutí

Služby.

 

7 / 10

 

10.3.Osoba, které má být Služba poskytnuta, je povinna seznámit se s obsahem Služby, seznámit

se s obsahem těchto VOP i dodatečných informací. Tato osoba je povinna sama posoudit, zda

je zdravotně a fyzicky způsobilá k bezpečnému zvládnutí vybrané Služby. Veškerých Služeb

se každý účastní výlučně na své vlastní riziko a Poskytovatel nenese odpovědnost za zdravotní

komplikace, které Objednateli v důsledku poskytnutí Služby vzniknou.

10.4.Osoba, jíž má být Služba poskytnuta je povinna před samotným výkonem Služby, informovat

Poskytovatele o svých zdravotních potížích či o pouhých pochybnostech o svých zdravotních

potížích, při nichž se služby nesmějí provádět nebo při nichž služby není vhodné provádět z

důvodu vzniku či zhoršení zdravotních komplikací.

10.5.Poskytovatel deklaruje, že některé z jeho Služeb není vhodné poskytovat těhotným ženám.

Případné těhotenství musí být bezpodmínečně nahlášeno Poskytovateli.

10.6.Dostaví-li se Objednatel (nebo příjemce Služby) nejpozději do 15-ti minut po dohodnutém

termínu výkonu služby a na tuto skutečnost předem upozorní, bude Služba poskytnuta ve

zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Dostaví-li se zákazník se

zpožděním delším více než 15 minut či se nedostaví bez předchozí omluvy vůbec, považuje

se Služba za vykonanou a je povinen uhradit provozovateli sjednanou cenu služby.

10.7.Poskytovatel může odmítnout Služby poskytovat, zejména pokud:

10.7.1.Objednatel znemožní výkon Služby svými zdravotními potížemi či zdravotním stavem,

ve kterém Služby poskytovat nelze.

10.7.2.Objednatel se na výkon Služby dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu, v

podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových či psychotropních látek.

10.7.3.Objednatel se vyjadřuje nebo chová nepřijatelným způsobem, který je v rozporu s

morálními zásadami Poskytovatele.

10.7.4.Objednatel se dostaví k výkonu Služby se zpožděním delším více než 15 minut či se

nedostaví bez předchozí omluvy vůbec.

 

10. REZERVACE

11.1.V případě, kdy Služba považuje za vykonanou je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli

sjednanou Cenu služby, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

11.2.Rezervace termínu a typu Služby je možná osobně na provozovně nebo telefonicky. Rezervace

je závazná, nestanoví-li tyto VOP jinak.

11.3.V případě rezervace jakýmkoli způsobem je Objednatel povinen uvádět pouze správné a

pravdivé osobní údaje, případně před odesláním překontrolovat rezervační formulář.

11.4.Objednatel je povinen provést Rezervaci termínu čerpání Služby a místa poskytnutí Služby s

dostatečným časovým předstihem tak, aby Poskytovatel byl schopen poskytnutí Služby

zajistit, a to minimálně 24 hodin před samotným okamžikem čerpáním Služby, pokud není

uvedeno jinak.

11.5.Objednatel má právo bezplatně zrušit termín rezervace nejpozději 24 hodin před

rezervovaným okamžikem poskytnutí Služby a sjednat náhradní termín.

11.6.Jakmile již začala plynout doba 24 hod před rezervovaným termínem, je Poskytovatel

oprávněn trvat na rezervovaném termínu a odstoupit od uzavřené Smlouvy o poskytování

služeb a účtovat cenu Služby v plné výši.

 

8 / 10

 

11.7.Pokud se osoba, které má být Služba poskytnuta, nedostaví ve sjednaném termínu na místo

poskytnutí Služby, je Služba považována za řádně poskytnutou a Poskytovateli za ni náleží

cena v plné výši. Měla-li být taková Služba hrazena Certifikátem, pak se dotčený Certifikát

považuje za neplatný, není-li s Poskytovatelem dohodnuto jinak.

11.8. Zruší-li Poskytovatel termín rezervace ve lhůtě kratší než 24 hodin před rezervovaným dnem

poskytnutí Služby, zavazuje se Poskytovatel bez zbytečného odkladu po zrušení termínu

rezervace sjednat náhradní termín podle požadavků osoby, které má být Služba poskytnuta a

uskutečnit Službu v náhradním termínu. V takovém případě bude Služba poskytnuta

bezúplatně.

11.9. Pokud je osoba, které má být Služba poskytnuta, mladší 15 let, má povinnost zajistit si

doprovod osoby starší 18 let. Pokud je osoba, které má být Služba poskytnuta, mladší 18 let,

ale starší 15 let, má povinnost zajistit si souhlas svého zákonného zástupce. V opačném případě

nemá Poskytovatel povinnost službu poskytnout.

11. REKLAMACE SLUŽEB

12.1.Poskytovatel je povinen poskytovat Služby v souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytování

služeb a těmito VOP.

12.2.Nesplní-li Poskytovatel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o poskytování služeb řádně a

včas, je možné uplatnit stížnost na vadně provedené Služby – Služby reklamovat. Nejpozději

však do 24 hodin od okamžiku poskytnutí Služby.

12.3.Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu Poskytovatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po

jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

12.4.Jakmile Spotřebitel zjistí, že Služba byla poskytnuta vadně, oznámí to bez zbytečného odkladu

Poskytovateli. Neoznámí-li Spotřebitel vadu bez zbytečného odkladu, právo z vadného plnění

mu nebude přiznáno.

12.5.Poskytovatel je povinen vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla

reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel

požaduje. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu,

nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší

lhůtě.

12. POUČENÍ O PRÁVU SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

13.1.Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy (Kupní nebo Smlouvy o poskytování služeb) bez

uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů, pokud byla uzavřena dálkovým přístupem (na

internetu). Tato lhůta běží ode dne převzetí zboží, tj. Certifikátu.

13.2.Spotřebitel nemůže odstoupit bez uvedení důvodu od Smlouvy

13.2.1. o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,

13.2.2. o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání

nenávratně smíseno s jiným zbožím,

13.2.3.o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických

důvodů jej není možné vrátit.

13.3.Nelze odstoupit od Smlouvy, pokud již byly předmětné Služby poskytnuty.

13.4.Spotřebitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, jestliže Poskytovatel poruší Smlouvu

podstatným způsobem, přičemž Spotřebitel v takovém případě musí odstoupit od smlouvy bez

zbytečného odkladu poté, co se o porušení smlouvy dozvěděl.

13.5.Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od

Smlouvy prokazatelně informovat Poskytovatele formou jednostranného právního jednání.

Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu a poučení o právu odstoupit

od smlouvy je spotřebitelům k dispozici podle přílohy nařízení vlády č. 363/2013 Sb.

13.6.Objednatel je povinen do 14 dnů od odstoupení Certifikát nebo Zboží zaslat zpět na adresu

Poskytovatele. Objednatel jakožto Spotřebitel nese v případě odstoupení od Smlouvy bez

uvedení důvodu náklady spojené s navrácením Certifikátu či Zboží.

13.7.Poskytovatel vrátí do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebiteli

všechny peněžní prostředky, které od něho přijal (nikoli však dříve než mu případně

Spotřebitel předá zpět Zboží či platný Certifikát), a to včetně případných nákladů na dodání

zboží ve výši nejlevnějšího způsobu dodání, který Prodávající nabízí.

13.8.Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím e-mailu

siam@siam-masaze.cz nebo na jakékoli provozovně. Informaci o vyřízení stížnosti

Objednatele zašle Poskytovatel na elektronickou adresu Objednatele.

13. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

14.1.Webové stránky jsou autorským dílem i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský

zákon, v platném znění. E-shop vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Webovým

stránkám.

14.2.Obsah Webových stránek je zakázáno uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná

majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil E-shop předem písemný souhlas.

14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15.1.Ochrana osobních údajů odpovídá platným právním předpisům ČR, zejména zákonu na

ochranu osobních údajů a GDPR.

15.2.Ochrana osobních údajů ze strany Prodávajícího je dále popsána v Zásadách zpracování

osobních údajů.

15.3.Poskytovatel zpracovává osobní údaje také za účelem šíření obchodních sdělení. Obchodní

sdělení jsou zasílána pouze těm osobám, které s tím vyslovili přechozí souhlas anebo se jedná

o zákazníky Poskytovatele, kteří s tím nevyslovili nesouhlas. V podrobnostech Zásady o

zpracování osobních údajů.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1.Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha

2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení

spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES

(nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

16.2.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb a

Kupní smlouvě ke Zboží. VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

10 / 10

 

16.3.Znění VOP může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva

a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

16.4.Použitím Stránek Objednatel souhlasí s těmito VOP. Pokračováním v používání Stránek však

dává Objednatel souhlas s případným novým zněním VOP.

16.5.Zboží, Služby a obsah Webových stránek Poskytovatele nejsou určeny osobám mladším 16

let, pokud s tím jejich zákonný zástupce nevyslovil souhlas.

16.6.Objednatel, který je mladší 16 let, může udělit souhlas se zpracováním osobních údajů jen

tehdy, pokud jeho souhlas schválí zákonný zástupce.

16.7.Za písemnou formu se považuje též sdělení či zpráva doručená e-mailem.

16.8.Příslušnými dozorovými orgány ochrany Spotřebitele jsou: Česká obchodní inspekce, kontakt:

www.coi.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů, kontakt. www.uoou.cz, Živnostenské úřady;

Spotřebitel má právo využít možnosti mimosoudního řešení sporů u České obchodní inspekce.

Podmínky jsou zveřejněny na jejích internetových stránkách.

16.9.Spotřebitel se může též domáhat svých práv u obecných soudů ČR.

SIAM THAI MASSAGE - dotek Thajska

Nabízíme profesionální masérské služby prováděné rodilými thajskými masérkami certifikovanými těmi nejprestižnějšími masérskými školami, kterou je např. WAT PHO v chrámovém komplexu v Bangkoku. Najdete nás jak v Hradci Králové, v Trutnově, ale i nově v Kolíně. Naše masérky najdete i v Peci pod Sněžkou - hotel Horizont, Grand Hotel Hradec a Apartmány Svatý Vavřinec a také v Pytloun Wellness Hotelu v Harrachově a v Hasištejně. Dále spolupracujeme s wellness centry a reklamními agenturami.

Číst více